Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 33163 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
20461
372505180612806
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Thay đổi nội dung ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • TRẦN THỊ HẰNG
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 07:33:57
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 07:33:57
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:07:14
  Hồ sơ 372505180612806 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20462
372505180612811
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • ĐINH VĂN CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 08:06:39
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 08:06:39
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:06:56
  Hồ sơ 372505180612811 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20463
372505180612814
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • NGUYỄN THỊ HẢI LÝ
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 08:18:19
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 08:18:19
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:06:37
  Hồ sơ 372505180612814 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20464
372505180612816
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • DƯƠNG THANH HẢI
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 08:23:56
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 08:23:56
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:06:18
  Hồ sơ 372505180612816 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20465
372505180612822
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã (Thay đổi nội dung, ngành nghề, nơi Đăng ký kinh doanh, đổi tên HTX, đổi vốn điều lệ,đổi Điều lệ HTX ).
 • HỢP TÁC XÃ CỬA BẮC (ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ)
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 09:02:07
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 09:02:07
 • - Ngày dự kiến trả: 15/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:05:58
  Hồ sơ 372505180612822 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20466
372505180612823
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • PHẠM TRƯỜNG QUÂN
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 09:09:13
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 09:09:13
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:05:40
  Hồ sơ 372505180612823 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20467
372505180612824
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • NGUYỄN THỊ TOÀN
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 09:10:24
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 09:10:24
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:05:19
  Hồ sơ 372505180612824 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20468
372505180612832
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • TRẦN XUÂN HÙNG
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 09:45:38
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 09:45:38
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:04:59
  Hồ sơ 372505180612832 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20469
372505180612833
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 09:47:38
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 09:47:38
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:04:35
  Hồ sơ 372505180612833 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20470
372505180612835
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • NGUYỄN VĂN TRUNG
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 09:49:37
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 09:49:37
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:04:10
  Hồ sơ 372505180612835 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20471
372505180612836
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • TRẦN THANH MINH
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 09:54:12
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 09:54:12
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:03:49
  Hồ sơ 372505180612836 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20472
372505180612838
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 09:55:58
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 09:55:58
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:03:28
  Hồ sơ 372505180612838 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20473
372505180612845
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • NGUYỄN VĂN HẢI
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 10:55:47
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 10:55:47
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:03:06
  Hồ sơ 372505180612845 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20474
372505180612846
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • NGUYỄN HOÁ
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 10:56:52
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 10:56:52
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:02:43
  Hồ sơ 372505180612846 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh
20475
372505180612847
 • - Về việc: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh (Thay đổi nội dung ĐKKD hộ kinh doanh cá thể).
 • PHAN THANH HIẾU
 • - Ngày nộp: 08/06/2018 10:58:17
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2018 10:58:17
 • - Ngày dự kiến trả: 13/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/06/2018 10:02:21
  Hồ sơ 372505180612847 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Vinh