Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 33163 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
373216170600398
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • HỒ THỊ ĐỨC (187485126)
 • - Ngày nộp: 23/06/2017 08:30:17
 • - Ngày tiếp nhận: 23/06/2017 08:30:17
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2017 08:30:17
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 22:29:34
  Hồ sơ 373216170600398 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Bảng
2
373216170600346
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 09/06/2017 08:18:50
 • - Ngày tiếp nhận: 09/06/2017 08:18:50
 • - Ngày dự kiến trả: 12/06/2017 08:18:50
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 22:29:34
  Hồ sơ 373216170600346 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Quỳnh Bảng
3
371509180100377
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • LỮ THỊ HUYỀN (187212053)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100377 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
4
371509180100376
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • LƯƠNG VĂN NGÀN (186974165)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100376 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
5
371509180100375
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • LIM VĂN DU (186507773)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100375 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
6
371509180100374
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • VI VĂN THIỆN (182467630)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100374 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
7
371509180100373
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • VI VĂN LIÊN (186974129)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100373 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
8
371509180100372
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • VI VĂN THẮNG (186974218)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100372 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
9
371509180100371
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • LÔ TRUNG KIÊN (186137132)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100371 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
10
371509180100370
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • LƯƠNG VĂN DƯƠNG (187212035)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100370 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
11
371509180100369
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • LIM VĂN CHÂU (186507720)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100369 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
12
371509180100368
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • LIM VĂN THƯƠNG (186443934)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100368 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
13
371509180100367
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • LÔ VĂN CƯƠNG (186137131)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100367 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
14
371509180100366
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • VI VĂN QUÝ (186443977)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100366 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
15
371509180100365
 • - Về việc: Cấp đổi giấy phép lái xe
 • VI VĂN HIẾN (182280555)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 20:00:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 16:30:00
  Hồ sơ 371509180100365 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT