Tìm thấy 4217 thủ tục

Mức độ 3
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác tại các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 3
Thủ tục xin học lại của học sinh ở tỉnh, thành phố khác chuyển về và xin học lại vào lớp đầu cấp THPT tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 3
Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài tại các trường trung học phổ thông và Trung tâm giaó dục thường xuyên
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước tại các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TTKTTHHN)
Mức độ 2
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở (giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TTKTTHHN)
Mức độ 2
Thủ tục chuyển đổi trường THPT dân lập sang trường THPT tư thục
Mức độ 2
Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng
Mức độ 2
Đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép dạy thêm học thêm đối với cấp THPT
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép đào tạo tin học, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Mức độ 2
Xin miễn giảm học phí tại các cơ cở trường học
Mức độ 2
Tiếp công dân
Mức độ 2
Tiếp nhận đơn thư - xử lý đơn thư
Loading...