Tìm thấy 4080 thủ tục

Mức độ 2
Thẩm định thiết kế kỹ thuật( Thiết kế bản vẽ thi công) để Chủ đầu tư phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư đối với dự án đầu tư vào các KCN của tỉnh và KKT Đông Nam Nghệ An
Mức độ 2
Giới thiệu địa điểm và chấp thuận giới thiệu địa điểm
Mức độ 2
Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án trong KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất)
Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng của các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.
Mức độ 2
Xác định giá đất trong KKT Đông Nam (Nhà đầu tư nộp hồ sơ xác định giá đất cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nếu có)
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An.
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế cơ sở
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế kỹ thuật( Thiết kế BVTC)
Loading...