Tìm thấy 4217 thủ tục

Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Mức độ 2
Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Mức độ 2
Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT giai đoạn vận hành
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế cơ sở
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế kỹ thuật( Thiết kế BVTC)
Mức độ 2
Cấp phép xây dựng công trình thuộc dự án
Mức độ 2
Cấp phép xây dựng công trình có thời hạn
Mức độ 2
Thủ tục cấp phép xây dựng đối với trường hợp sữa chữa cải tạo.
Mức độ 2
Cấp phép XD công trình biển quảng cáo
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.
Mức độ 2
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng
Mức độ 3
Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
Mức độ 3
Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Mức độ 3
Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Loading...