Tìm thấy 4080 thủ tục

Mức độ 2
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (cũ)
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (cũ)
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 2
Giãn tiến độ đầu tư (cũ)
Mức độ 2
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư (cũ)
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa vào khai thác, vận hành.
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận ĐKĐT đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận ĐKĐT đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Áp dụng cho cả thủ tục thuộc diện quyết định CTĐT của TTCP và QH)
Loading...