Tìm thấy 4217 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi
Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Mức độ 3
Tiếp nhận Thang lương, bảng lương và định mức lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 3
Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 3
Đăng ký Nội quy lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận ĐKĐT đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Áp dụng cho cả thủ tục thuộc diện quyết định CTĐT của TTCP và QH)
Mức độ 2
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 2
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (áp dụng cho cả TTCP và QH)
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Mức độ 2
Nộp lại, đổi, cấp lại, hiệu đính thông tin giấy chứng nhận ĐKĐT
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC
Loading...