Tìm thấy 4080 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi
Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Mức độ 2
Thủ tục Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất)
Mức độ 2
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (sản xuất, đặc dụng, phòng hộ) sang mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác
Mức độ 2
Xác định giá đất
Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng của các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Mức độ 2
Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Mức độ 2
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Mức độ 2
Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp BVMT giai đoạn vận hành
Mức độ 3
Tiếp nhận đăng ký Nội quy lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 3
Tiếp nhận thang, bảng lương trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 3
Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Loading...