Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: (038) 3 844 636
 • Email: khdt@nghean.gov.vn

Logo Sở Ngoại Vụ Sở Ngoại Vụ

 • Điện thoại: 038.3 833 669
 • Email: ngoaivu@nghean.gov.vn
 • Fax: 038.3 831 333

Logo UBND Huyện Quế Phong UBND Huyện Quế Phong

 • Điện thoại: 0238.3 885182
 • Email: quephong@nghean.gov.vn

Logo UBND Huyện Diễn Châu UBND Huyện Diễn Châu

 • Điện thoại: 02383623574

Logo UBND Huyện Con Cuông UBND Huyện Con Cuông

 • Điện thoại: 038.3 873 104

Logo UBND Huyện Nghi Lộc UBND Huyện Nghi Lộc

 • Điện thoại: 02383.796 869
 • Email: nghiloc@nghean.gov.vn
 • Fax: 0238.861.152

Logo Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải

 • Điện thoại: 038.3844530
 • Fax: 038.3849670

Logo UBND Huyện Tương Dương UBND Huyện Tương Dương

 • Điện thoại: 038 3 874 115
 • Email: tuongduong@nghean.gov.vn

Logo Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao

 • Điện thoại: 038.3844.511
 • Email: vhttdl@nghean.gov.vn

Logo UBND Huyện Anh Sơn UBND Huyện Anh Sơn

 • Điện thoại: (038)3 872 462

Logo UBND Huyện Kỳ Sơn UBND Huyện Kỳ Sơn

 • Điện thoại: 0383 875108
 • Email: kyson@nghean.gov.vn
 • Fax: 0383 875573

Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Điện thoại: 0383. 841. 638
 • Email: nnptnt@nghean.gov.vn
 • Fax: 0383. 835. 993