Tìm thấy 1027 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
961
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
962
Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
963
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
964
Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
965
Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
966
Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
967
Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
968
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
969
Gia hạn Giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
970
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
971
Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
972
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
973
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
974
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
975
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng