Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 974 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất, khoáng sản
Mức độ 3
77
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất, khoáng sản
Mức độ 3
78
Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất, khoáng sản
Mức độ 3
79
Đóng cửa mỏ khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất, khoáng sản
Mức độ 3
80
Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký, xóa Đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
81
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
82
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
83
Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
84
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
85
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
86
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
87
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
88
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
89
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
90
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai