Tìm thấy 1027 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
47
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
48
Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
49
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
50
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ rượu)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
51
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
52
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( Hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
53
Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
54
Gia hạn Giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
55
Quy trình cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
56
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
57
Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở đô thị, công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
58
Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
59
Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
60
Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phép xây dựng