Tìm thấy 1028 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
17
Gia hạn Quyết định giao khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
18
Giao khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
19
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
20
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
21
Thu hồi khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
22
Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
23
Trả lại khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 4
24
Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 4
25
Thủ tục đăng ký Văn phòng giao dịch của Tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 4
26
Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
27
Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 3
Trung tâm Xúc tiến Và Hỗ trợ đầu tư Nghệ An
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
28
Thủ tục cấp Giấy phép dạy thêm học thêm đối với cấp THPT
Mức độ 3
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Cấp giấy phép
Mức độ 3
29
Thẩm định Thiết kế sơ bộ các dự án CNTT sử dụng ngân sách Nhà nước
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Công nghệ thông tin
Mức độ 3
30
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương